Misja Fundacji CitizenGO

CitizenGO to grupa aktywnych osób, które wspólnie bronią życia, rodziny i oraz tych podstawowych praw i wolności, które wynikają z godności człowieka. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Nie mamy żadnych wątpliwości, że współczesny świat potrzebuje grupy zaangażowanych, zwykłych ludzi, którzy będą obecni w życiu publicznym. CitizenGO to forma udzielenia głosu tej grupie społeczeństwa, której zazwyczaj nie słychać. Działamy już w wielu krajach i planujemy otwierać nowe podmioty działające pod nazwą CitizenGO w kolejnych.

W Polsce CitizenGO działa od samego początku swojego istnienia, czyli od września 2013 r. Wtedy też funkcję Campaigns Manager w języku polskim powierzono Magdalenie Korzekwie-Kaliszuk -  absolwentce prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, autorce oraz współautorce kilkunastu książek na temat więzi międzyludzkich oraz spraw społecznych. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk jako nastolatka przez 5 lat prowadziła telewizyjny program "Ziarno", w czasie studiów była prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo na UW i moderowała konferencje i debaty na tematy związane z wartościami. Oprócz prowadzenia polskich kampanii, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk reprezentuje CitizenGO na świecie. Występowała już w np. ONZ, Radzie Europy i w wielu innych miejscach, gdzie głos zwyczajnych ludzi skupionych wokół CitizenGO powinien zostać usłyszany.

 

Misja CitizenGO

CitizenGO to idea, która zrodziła się z doświadczenia oraz przyjaźni osób chętnych do pracy na rzecz społeczeństwa w taki sposób, który pozwala na szanowanie godności człowieka i przestrzeganie związanych z nią praw na każdej płaszczyźnie. CitizenGO Polska jednym z największych podmiotów należących do tej grupy na całym świecie.

Wychodząc z chrześcijańskiej wizji człowieka oraz porządku społecznego chcemy zaoferować wszystkim obywatelom narzędzia do aktywnego uczestniczenia oraz polepszania naszego społeczeństwa.

Człowiek jest istotą rozumną (inteligentną), wolną (odpowiedzialną za swoje czyny), moralną (zdolną odróżniać dobro od zła) oraz stworzoną na obraz Boga. Z tych powodów człowiek jest wyjątkowy na tle reszty wszechświata, jest wartością samą w sobie.

Uznajemy i domagamy się poszanowania godności człowieka oraz praw wynikających z niej:

1.   Prawa do życia i jego ochrony od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.  

2.   Prawa do integralności cielesnej, bezpieczeństwa i zdrowia.

3.   Prawa do szacunku dla każdej indywidualnej osoby oraz jej czci i dobrego imienia.

4.   Prawa do myślenia, działania oraz powstrzymywania się od niego w oparciu o swoje prawe sumienie.

5.   Prawa do wolności edukacji.

6.   Prawa do swobodnego przekazywania informacji.

7.   Prawa do tworzenia i działania w stowarzyszeniach.

8.   Prawa do wolności religijnej oraz do czczenia Boga zarówno prywatnie, jak i w przestrzeni publicznej, indywidualnie i grupowo, zgodnie ze swoim sumieniem.

9.   Prawa do małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyczny oraz do wychowywania swoich dzieci.

10.  Prawa do pracy, działalności gospodarczej oraz własności prywatnej.

11.  Prawa do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznych oraz do wsparcia prawnego przez państwo.

Wszystkie powyższe prawa tworzą współzależne obowiązki.  

Człowiek jest ze swojej natury społeczny i potrzebuje innych ludzi do rozwoju, a swoich celów nie jest w stanie osiągnąć bez nich. Rodzina utworzona z wzajemnego zaangażowanie mężczyzny i kobiety, jest postawową komórką społeczną.

Władza jest moralną siłą do zarządzania “res publicą”. Jej celem jest zagwarantowanie wolności oraz fundamentalnych praw, troska o porządek publiczny oraz promowanie dobra wspólnego, czyli warunków koniecznych do duchowego i materialnego spełnienia potrzeb kobiet i mężczyzn tworzących wspólnotę. Władza musi być sprawowana w sposób etyczny.

Wierzymy, że władza polityczna oraz podmioty gospodarcze muszą promować Ekonomię, która służy osobie. Społeczeństwo i Państwo musi usunąć wszelkie przeszkody po to, aby każda osoba mogła odpowiednio zarabiać na życie, co pozwoli jej w godny sposób zapewnić trwałość rodzinie stanowiącej klucz trwałości społeczeństwa.

Uważamy, że każda działalność biznesowa ponosi odpowiedzialność wobec społeczeństwa, w którym prowadzi działalność. Szacunek dla wartości etycznych, pracowników, całej społeczności i środowiska musi być częścią strategii każdej biznesowej działalności.

Poczucie odpowiedzialności i solidarności wobec przyszłych pokoleń zmusza nas do ochrony naszego środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym oraz do przyjęcia niezbędnych zobowiązań w tym celu.

Środki Masowego Przekazu są niezbędne dla rozwoju społecznego oraz do gwarantowania prawa do informacji. Oczekujemy od nich, aby były wolne, prawdziwe i szanowały godność osoby.  Muszą one być jednocześnie odpowiedzialne, ponieważ pokazują modele życia i zachowania wszystkim obywatelom.

Podstawowe zasady porządku społecznego to: solidarność i pomocniczość.

●     Solidarność czyni nas wszystkich odpowiedzialnymi za współobywateli, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są mniej uprzywilejowani. Ta zasada powinna być inspiracją dla relacji między różnymi grupami społecznymi, autonomicznymi wspólnotami w Hiszpanii i społeczności międzynarodowej.

●     Pomocniczość wzywa różne grupy tworzące społeczeństwo (rodzinę, miasto, szkołę, grupy zawodowe, grupy biznesu, wspólnoty szkolne, uniwersytety i inne wyższe uczelnie, związki, stowarzyszenia itd.) do swobodnego i odpowiedzialnego rozwijania swoich inicjatyw. Państwo i jego administracja nie mogą zakłócać działalności społecznej, chyba że chodzi o wsparcie jego autonomii, lecz może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Ponieważ człowiek jest rozumny i wolny, a zatem może decydować o swoim losie, uważamy uczestnictwo w społeczeństwie za fundamentalne prawo w budowaniu społeczeństwa. Prawo i obowiązek uczestniczenia wypływają, między innymi, z następujących zasad: (i) Społeczeństwo ma pierwszeństwo przed Państwem; (ii) Polityka jest w istocie powołaniem do służby; oraz (iii) rządzący mają obowiązek wysłuchiwać tych, którymi rządzą.

Uczestnictwo w życiu społecznym nie może być ograniczone do wrzucenia karty do urny od czasu do czasu.

Stowarzyszenia, Środki Masowego Przekazu oraz Partie Polityczne muszą być kanałem służącym obywatelskiej aktywności w życiu publicznym. CitizenGo bierze na siebie zadanie promowania obywatelskiej aktywności. Wierzymy, że jest to najlepsza droga do uzyskania godności „res publica” do do tego, aby nasza demokracja stała się demokracją aktywną w latach pomiędzy kampaniami wyborczymi.

Konieczne jest otwarcie nowych dróg działania obywateli, aby politycy i instytucje byli skłonni naprawdę służyć społeczeństwu. Internet i jego narzędzia są szczególnymi narzędziami do osiągnięcia tego celu.

PROPONUJEMY te wartości całemu społeczeństwu, ponieważ jesteśmy przekonani, że są one najlepszym sposobem na udoskonalanie świata, który współtworzymy.

Wrzesień 2013

---

Aby skontaktować się z CitizenGO Polska, prosimy o wiadomość na adres: polska@citizengo.org

----